Návrat na domovskou stránku
internet marketing

Zlepšíme efektivnost Vašeho webu

Lukáš Vodička složil náročné zkoušky, je oprávněn používat "titul" Qualified Google Advertising Professional a také toto logo:

logo Google Qualified Individual

Hlavní konzultant projektu Sitelab je rovněž certifikovaným profesionálem v oblasti optimalizace pro vyhledávače. (Společnost Expert Rating je držitelem certifikátu ISO 9001 - 2000.)

Logo certifikační autority profesionální optimalizace pro vyhledávače
sitelab.cz-> O Sitelab.cz

Všeobecné obchodní podmínky

1. Obecná ustanovení

Poskytovatel služeb: Lukáš Vodička - www.sitelab.cz, Libická 6, 130 00 Praha 3, IČO: 86581716
Objednatel: Objednatelem služeb může být fyzická nebo právnická osoba, nepodnikající osoba apod.

2. Cenová nabídka

2.1 V případě zájmu o naše služby bude na základě vaší žádosti vytvořena cenová nabídka, ve které bude stanovena cena realizace. Přesná cenová nabídka může být vystavena pouze v případě, že nám budou sděleny veškeré specifikace a konkrétní požadavky týkající se daného projektu! Pokud uvedete pouze orientační požadavky, nelze námi vytvořenou orientační cenovou kalkulaci považovat za konečnou, a je nutné brát v úvahu, že konečná cena se může lišit.
2.2 V případě, že cenová nabídka bude z vaší strany akceptována, je nutné dané služby objednat.
2.3 Poskytovatel služby si vyhrazuje každou cenovou nabídku omezit datem platnosti, po jehož uplynutí jí nelze považovat za platnou. Objednatel může zažádat o vytvoření nové platné cenové nabídky

3. Objednávka

Objednávka je přijímána písemnou i ústní formou a může být poskytovateli služby doručena osobně, emailem nebo poštou. V objednávce je nutné uvést číslo cenové nabídky (pouze v případě, že služby objednáváte na základě cenové nabídky), jméno a příjmení, rodné číslo (popř. IČO a DIČ) a adresu objednatele (popř. fakturační adresu), předmět realizace včetně všech specifikací, cenu (pokud byla stanovena v cenové nabídce) a preferovaný termín realizace.

4. Smlouva o poskytování odborné služby

Poskytovatel služby a Objednatel mohou uzavřít smlouvu o poskytování odborné služby, na jejímž základě jsou započaty objednané práce. Bude Vám zaslán návrh smlouvy, ke kterému můžete vyjádřit své připomínky a my se pokusíme smlouvu přizpůsobit tak, aby obě strany byly spokojené. Ve smlouvě o poskytování odborné služby se objednatel zavazuje k poskytování služby za určitou cenu (nebo alespoň stanovuje způsobu určení ceny) a v určitém termínu. V zavázku o provedení díla budou uvedeny veškeré specifikace, které dílo bude obsahovat. Objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za dodané služby. Dále platí, že objednatel je povinen poskytovatel služby zaplatit cenu dohodnutou ve smlouvě nebo určenou způsobem stanoveným ve smlouvě. Na ceně nebo způsobu, kterým bude určena se předem dohodneme, čímž je možné se vyhnout případným pozdějším sporům. Poskytovatel služby rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže poskytovatel služby na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestliže poskytovatel služby tuto nevhodnost nemohl zjistit.

5. Fakturace a platební podmínky

5.1 Zakázka musí být uhrazena do data splatnosti uvedeného na faktuře. Běžná doba splatnosti faktury je 10 dní.
5.2 Platba musí být provedena převodem na účet poskytovatele služby. Pokud bude platba vložena na účet poskytovatele služby, je nutné k fakturované částce připočíst poplatky banky za bankovní operaci. Poskytovatel služby o tomto úkonu musí být předem informován a tento úkon smí být proveden pouze na základě jeho souhlasu.
5.3 V případě nezaplacení částky do data splatnosti je poskytovatel služby oprávněn objednateli účtovat penále ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení.
5.4 Zálohová částka na zakázku, která není realizovaná na základě smlouvy o poskytování odborné služby se hradí nejpozději do 7 dnů od potvrzení objednávky. Zálohová částka a doplatek se hradí na základě vystaveného daňového dokladu.

6. Storno poplatky

6.1 V případě, že objednatel stornuje probíhající realizaci zakázky, která je realizována na základě objednávky, poskytovatel služby má právo naúčtovat objednateli storno poplatek ve výši 50% z celkové ceny zakázky a k tomu naúčtovat prokazatelné náklady poskytovatele služby spojené s realizací zakázky.
6.2 Pokud záloha na zakázku, která je realizována pouze na základě objednávky nebude objednatelem zaplacena do stanoveného data, je toto chápáno jako storno objednávky ze strany objednatele a poskytovatel služby není povinen započít realizaci zakázky, má právo na provedení storna objednávky a účtovat objednateli storno poplatek.
6.3 Storno poplatky zakázky realizované na základě smlouvy o poskytování odborné služby jsou stanoveny ve smlouvě.

7. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součástí každé objednávky a každé smlouvy o poskytování odborné služby.

Od výše uvedených podmínek je možno se odchýlit pouze na základě uzavřené smlouvy o poskytování odborné služby. Veškeré další vztahy smluvních stran se řídí dle platného obchodního zákoníku.

Obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1.4. 2006

V Praze dne 1.4. 2006
Lukáš Vodička, www.sitelab.cz

Ikona tiskárnyTisknout (stránka se zformátuje pro tisk a vytiskne)

© Copyright 2002 - 2006 Lukáš Vodička (www.sitelab.cz) - Všechna práva vyhrazena.